دانشگاه های آزاد

فهرست برخی از  دانشگاههای آزاد سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيزشده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد آباده

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ابهر

Smart Board

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اراك

Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اردبيل

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اردل

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اروميه

Overhead Projector

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اروميه

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اقليد

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد انديمشك

Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بابل

Opaque Liesegang

4

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بابل

Overhead Projector

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بم

Overhead Projector Liesegang

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بندر گز

Video Projector

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بندرعباس

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد بوشهر

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

11

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تنكابن

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران

Digitizer

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزی

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تويسركان

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه ازاد اسلامی – واحد تاکستان

Video Projector mitsubishi

30

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد چابهار

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد خرم آباد

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد خوراسگان

Medical Model

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد دماوند

Opaque Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد دماوند

Slide Projector

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودان

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن

Opaque Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن

Overhead Projector Liesegang

3

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن

Slide Projector

3

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن

Video Projector

6

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد زنجان

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد سمنان

Video Projector Liesegang

5

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد سنندج

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شاهرود

Video Projector mitsubishi

10

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شاهين دژ

Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شاهين دژ

Video Projector mitsubishi

5

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شهركرد

Video Projector Mitsubishi &Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد شهركرد

Visualizer

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد قزوين

Note Pen

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرج

Overhead Projector Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرج

Slide Projector

4

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرج

Smart Board

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرج

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرج

Visualizer

3

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرمانشاه

Opaque Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرمانشاه

Slide Projector

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد كرمانشاه

Video Projector Liesegang

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد گرگان

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد لارستان

Video Projector mitsubishi&Screen Display

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد لنگرود

Video Projector jam & Screen Display

5

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد لنگرود

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مباركه

Screen Display

11

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مباركه

Video Projector mitsubishi

6

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مرند

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مرودشت

Video Projector Optoma

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد

Opaque Liesegang

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد

Smart Board

5

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد

Video Projector Liesegang

7

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد

Visualizer

3

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مهاباد

Manikin & Molage

3

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ميمه

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد خمين

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ابهر

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد اسفراین

Visualizer

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد دزفول

Manikin & Molage

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد سراب

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد نيشابور 

Manikin & Molage

1

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ورامين

Smart Board

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد قائمشهر

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد ایرانشهر

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد زرقان

LED

1

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد جاسب

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد آبادان

Video Projector mitsubishi

24

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp