دانشگاه های سراسری

فهرست برخی از دانشگاههای سراسری سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

پژوهشکده برنج و مرکبات ساری

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشكده علوم قرآني آمل

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه اراك

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه اروميه

Slide Projector

1

دانشگاه اروميه

Smart Board

1

دانشگاه اروميه

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه اروميه

Visualizer

1

دانشگاه اروميه – دانشكده فني و مهندسي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه اروميه – دانشكده فني و مهندسي

Visualizer

1

دانشگاه اروميه – مركز تحقيقات آرتميا

Slide Projector

1

دانشگاه اروميه – مركز تحقيقات آرتميا

Smart Board

1

دانشگاه اصفهان

Screen Display

1

دانشگاه اصفهان

Smart Board

20

دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا اصفهان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

8

دانشگاه اصفهان – دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجه

Video Projector mitsubishi

5

دانشگاه اصفهان – دانشكده علوم

Slide Projector

2

دانشگاه الزهرا – دانشكده روانشناسي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه الزهرا – دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد

Smart Board

1

دانشگاه الزهرا – دانشكده علوم پايه

Smart Board

1

دانشگاه الزهرا – دانشكده علوم پايه

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه الزهرا – دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه امام حسين (ع)

Screen Display

1

دانشگاه امام حسين (ع)

Smart Board

1

دانشگاه امام حسين (ع) – دانشكده فني و مهندسي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه امام حسين (ع) – دانشكده فني و مهندسي

Visualizer

1

دانشگاه امام رضا (ع) – خراسان رضوي

Smart Board

1

دانشگاه امام صادق (ع)

Smart Board

1

دانشگاه امام صادق (ع)

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه بوعلي سينا همدان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

5

دانشگاه بوعلي سينا همدان

Video Projector Optoma

2

دانشگاه بوعلي سينا همدان – دانشكده ادبيات

Screen Display

1

دانشگاه بوعلي سينا همدان – دانشكده مهندسي

Smart Board

1

دانشگاه بوعلي سينا همدان- دانشكده ادبيات

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه بيرجند

Smart Board

1

دانشگاه بيرجند

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين

LED Board

1

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين – دانشكده فني و مهندسي

Screen Display

1

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين – دانشكده فني و مهندسي

Smart Board

1

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين – دانشكده فني و مهندسي

Video Projector mitsubishi

6

دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين – دانشكده معماري

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

5

دانشگاه تبريز

Smart Board

1

دانشگاه تبريز

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه تبريز – دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي

language lab

1

دانشگاه تبريز – دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي

Smart Board

2

دانشگاه تبريز – دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه تبريز – دانشكده دامپزشکی

Video Projector mitsubishi&Screen Display

2

دانشگاه تبريز – دانشكده شيمي

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه تبريز – دانشكده علوم انساني

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه تبريز – كتابخانه

Smart Board

1

دانشگاه تربيت مدرس

Smart Board

1

دانشگاه تربيت مدرس – دانشكده علوم پزشكي

Smart Board

1

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

Smart Board

1

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

Visualizer

1

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان – دانشكده ادبيات و علوم انساني

Visualizer

1

دانشگاه تفرش

Screen Display

12

دانشگاه تفرش

Smart Board

2

دانشگاه تفرش

Video Projector mitsubishi

23

دانشگاه تفرش

Visualizer

2

دانشگاه تفرش

Video Projector optoma

3

دانشگاه تفرش

پایه نصب به سقف ویدئو پروژکتور

6

دانشگاه تفرش

کابل RGB

3

دانشگاه تفرش

کابل برق

3

دانشگاه تهران

Visualizer

3

دانشگاه تهران – دانشكده فني

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه تهران – دانشكده منابع طبيعي كرج

Digitizer

1

دانشگاه تهران – دانشكده منابع طبيعي كرج

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه تهران – دانشكده منابع طبيعي كرج

Visualizer

1

دانشگاه تهران – مركز آموزش هاي الكترونيك

Smart Board

1

دانشگاه خليج فارس

Smart Board

2

دانشگاه خليج فارس

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه خليج فارس

Visualizer

1

دانشگاه خليج فارس – دانشكده فني و مهندسي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه خواجه نصير – دانشكده علوم

Overhead Projector

2

دانشگاه خواجه نصير – دانشكده علوم

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

2

دانشگاه خواجه نصير – دانشكده علوم – گروه رياضي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه خواجه نصير – دانشكده علوم – گروه رياضي

Visualizer

2

دانشگاه خواجه نصير – دانشكده مهندسی عمران و نقشه برداري

Screen Display

2

دانشگاه رازي كرمانشاه

Smart Board

3

دانشگاه رازي كرمانشاه

Video Projector mitsubishi

4

دانشگاه رازي كرمانشاه – دانشكده علوم – گروه شيمي

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه رازي كرمانشاه – دانشكده فني و مهندسي

Smart Board

3

دانشگاه رازي كرمانشاه – دانشكده فني و مهندسي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

3

دانشگاه رازي كرمانشاه – دانشكده كشاورزي

Smart Board

1

دانشگاه رازي كرمانشاه – دانشكده كشاورزي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه زنجان

Raid

1

دانشگاه زنجان

server HP Compaq

1

دانشگاه زنجان – دانشكده كشاورزي

Screen Display

5

دانشگاه زنجان – دانشكده كشاورزي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه زنجان – دانشکده علوم

Video Projector Optoma

1

دانشگاه سمنان

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه سمنان

visiualizer

1

دانشگاه سيستان و بلوچستان

Screen Display

2

دانشگاه شاهد

Smart Board

1

دانشگاه شاهد

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

5

دانشگاه شاهد

Visualizer

14

دانشگاه شهركرد

Video Projector Optoma & Screen Display

1

دانشگاه شهيد چمران اهواز – دانشكده ادبيات و علوم انساني

Smart Board

2

دانشگاه شهيد چمران اهواز – دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي

Smart Board

1

دانشگاه شهيد چمران اهواز – دانشكده كشاورزي

Video Projector Liesegang & Screen Display

1

دانشگاه شهيد عباسپور – واحد هرمزگان

Screen Display

1

دانشگاه شيراز

Screen Display

9

دانشگاه شيراز

Smart Board

10

دانشگاه شيراز – دانشكده ادبيات و علوم انساني

Video Projector Optoma

2

دانشگاه شيراز – دانشكده فني و مهندسي

Overhead projector vega

1

دانشگاه شيراز – دانشكده كشاورزي – آموزشگاه ترويج كشاورزي

Visualizer

1

دانشگاه شيراز – دانشكده هنر و معماري

Digitizer

1

دانشگاه شيراز – مركز كامپيوتر

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه شيراز- مركز محاسبات

Smart Board

1

دانشگاه صنعتي اروميه

Smart Board

1

دانشگاه صنعتي اروميه

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه صنعتي اصفهان

Overhead Projector Liesegang

2

دانشگاه صنعتي اصفهان

Smart Board

1

دانشگاه صنعتي اصفهان

Video Projector mitsubishi&Screen Display

1

دانشگاه صنعتي اصفهان

visualizer

1

دانشگاه صنعتي اصفهان – دانشكده كشاورزي

Smart Board

1

دانشگاه صنعتي اميركبير

Mimio

1

دانشگاه صنعتي اميركبير

Smart Board

3

دانشگاه صنعتي اميركبير

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه صنعتي اميركبير – دانشكده رياضي علوم و كامپيوتر

Laptop

1

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

Screen Display

29

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

Video Projector mitsubishi

29

دانشگاه صنعتي شاهرود

Screen Display

4

دانشگاه صنعتي شاهرود

Smart Board

3

دانشگاه صنعتي شاهرود

Video Projector Optoma

1

دانشگاه صنعتي شريف – دانشكده مهندسي انرژي

Smart Board

3

دانشگاه صنعتي شريف – دانشكده مهندسي انرژي

Video Projector mitsubishi

9

دانشگاه صنعتي شريف – دانشكده مهندسي برق

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

Smart Board

1

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه صنعتی شریف

Video Projector mitsubishi

2

دانشگاه علامه طباطبايي

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علامه طباطبايي – دانشكده اقتصاد

Visualizer

1

دانشگاه علامه طباطبايي – دانشكده علوم اجتماعي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

15

دانشگاه علم و صنعت

Overhead Projector Liesegang

3

دانشگاه علم و صنعت

Slide Projector

1

دانشگاه علم و صنعت

Smart Board

18

دانشگاه علم و صنعت

Video Projector Mitsubishi

2

دانشگاه علم و صنعت

Visualizer

2

دانشگاه علم و صنعت –  دانشكده مهندسي راه آهن

Video Projector Mitsubishi

4

دانشگاه علوم پايه دامغان

HP COMPAQ SERVER

1

دانشگاه علوم پايه دامغان

Smart Board

1

دانشگاه علوم پايه دامغان

Video Projector Optoma & Screen Display

1

دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي

Smart Board

1

دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي

Visualizer

1

دانشگاه فردوسي مشهد – دانشكده علوم رياضي

Smart Board

1

دانشگاه فردوسي مشهد – كتابخانه مركزي

Smart Board

1

دانشکده فنی شهید باهنر شیراز

Video Projector Optoma

7

دانشگاه كاشان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه كاشان

Video Projector Optoma

1

دانشگاه كاشان – دانشكده علوم پايه

Smart Board

1

دانشگاه كردستان – دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه كردستان – دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

Video Projector Optoma

1

دانشگاه كرمان

Smart Board

1

دانشگاه كرمان

Video Projector Liesegang

1

دانشگاه گيلان – دانشكده معماري و هنر

Video Projector Mitsubishi

2

دانشگاه لرستان – دانشكده فني و مهندسي

Smart Board

1

دانشگاه لرستان – دانشكده فني و مهندسي

Video Projector Optoma

1

دانشگاه لرستان – دانشكده فني و مهندسي

Visualizer

1

دانشگاه لرستان – دانشكده كشاورزي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه لرستان – دانشكده كشاورزي

Video Projector Optoma

4

دانشگاه لرستان (مركز علمي كاربردي)

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه مازندران – دانشكده علوم پايه

Video Projector mitsubishi

5

دانشگاه محقق اردبيلي – دانشكده ادبيات و علوم انساني اردبيل

Smart Board

4

دانشگاه محقق اردبيلي – دانشكده ادبيات و علوم انساني اردبيل

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه محقق اردبيلي – دانشكده كشاورزي

Visualizer

1

دانشگاه ملي زابل

Opaque vega

2

دانشگاه ملي زابل

Overhead Vega

2

دانشگاه ملي زابل

Slide Projector

1

دانشگاه ملي زابل

Video Projector mitsubishi & Screen Display

7

دانشگاه ملي زابل – دانشكده هنر

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

دانشگاه هنر اصفهان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه هنر تهران

Smart Board

1

دانشگاه هنر تهران

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز

Video Projector mitsubishi

3

دانشگاه هنر ومعماری کاشان

لامپ ويدئو پروژکتور

1

دانشکده طب سنتی تهران

Screen Display

1

مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

Screen Display

1

موسسه آموزش عالی موج بندرانزلی

Video Projector Optoma

2

معاونت جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی

Video Projector Optoma

2

دانشگاه صنعتی خواجه نصير – دانشكده هوا وفضا

Video Projector mitsubishi

1

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp