لیست مدارس

 

لیست مدارس

فهرست تعدادی از مراکز آموزش  که توسط شرکت مهندسی نقش آور دنا با  تجهيز شده اند :
 

مدرسه 

نوع دستگاه

تعداد ( دستگاه )

 

شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp