لیست مدارس

 

لیست مدارس

فهرست تعدادی از مراکز آموزش  که توسط شرکت مهندسی نقش آور دنا با  تجهيز شده اند :
 

مدرسه 

نوع دستگاه

تعداد ( دستگاه )