وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

آموزشکده فنی و حرفه ای سماء – واحد دزفول

Video Projector mitsubishi

2

آموزشکده فنی و حرفه ای سماء – واحد زرند

Video Projector mitsubishi

1

آموزشکده فنی و حرفه ای سماء – واحد سراب

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

آموزشکده فنی و حرفه ای سماء – واحد گرمسار

Video Projector optoma & Screen Display

10

آموزشکده فنی شهید بابایی قزوین

Smart Board

1

آموزشکده فنی شهید بابایی قزوین

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي – مديريت استان زنجان

Video Projector Liesegang

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي

Smart Board

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل

Smart Board

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل

Video Projector Liesegang

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايلام

Laptop

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايلام

Overhead Projector Liesegang

5

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايلام

Smart Board

4

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايلام

Video Projector Liesegang

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران

Screen Display

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي  پاكدشت

Overhead Projector Liesegang

2

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري

Smart Board

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري

Video Projector optoma & Screen Display

3

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان

Video Projector optoma & Screen Display

2

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان – مركز رامهرمز

Video Projector optoma & Screen Display

1

اداره کل فنی و حرفه ای باغ ملک خوزستان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان

Visualizer Vega

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان

Opaque Liesegang

2

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان

Overhead Projector Liesegang

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان

Smart Board

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان

Overhead Projector Liesegang & Screen Display

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان

Video Projector Optoma

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كهگيلويه و بويراحمد

Visualizer

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كهگيلويه و بويراحمد

Screen Display

10

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كهگيلويه و بويراحمد

Video Projector mitsubishi

10

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كهگيلويه و بويراحمد

Smart Board

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كهگيلويه و بويراحمد

Video Projector Liesegang

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان

Opaque Liesegang

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان

Overhead Projector Liesegang

2

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان

Video Projector Optoma

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان – مركز IT

Smart Board

4

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان لرستان – مركز IT

Video Projector Liesegang

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران

Video Projector

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان

Video Projector Optoma & Screen Display

2

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد

Smart Board

2

اداره كل آموزش فني و حرفه اي كرج

Smart Board

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي كرج

Video Projector mitsubishi

3

اداره كل آموزش فني و حرفه اي كرج

Screen Display

2

اداره كل آموزش فني و حرفه اي كشور (مركز تربيت مربي كرج)

Overhead Projector

1

اداره كل آموزش فني و حرفه اي كشور (مركز تربيت مربي كرج)

Video Projector mitsubishi

2

اداره كل بيمه خدمات درماني استان فارس

Smart Board

1

اداره كل تأمين اجتماعي استان بوشهر

Smart Board

1

آموزشکده فنی و حرفه ای امام صادق (ع) بابل

Video Projector mitsubishi

2

آموزشکده فنی و حرفه ای سما – واحد ایوانکی

Video Projector Optoma

5

آموزشکده فنی و حرفه ای سما – واحد ایوانکی

پايه نصب به سقف ويدئو پروژکتور

5

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس

Smart Board

1

اتحاديه تعاون روستايي چهارمحال و بختياري

Video Projector Optoma

1

اداره كل تعاون استان آذربايجان شرقي

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل تعاون استان اردبيل

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل تعاون استان فارس

Screen Display

2

اداره كل تعاون استان فارس

Video Projector mitsubishi

2

اداره كل تعاون استان تهران

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

سازمان آموزش فنی و حرفه ای خلخال

Smart Board

1

سازمان آموزش فنی و حرفه ای خلخال

Video Projector optoma

1

سازمان كار و امور اجتماعي استان خراسان رضوي

Video Projector Eiki

1

سازمان كار و امور اجتماعي استان كرمان

Smart Board

1

سازمان كار و امور اجتماعي استان كرمان

LED Board

1

سازمان كار و امور اجتماعي استان كرمان

Video Projector mitsubishi

1

سازمان كار و امور اجتماعي استان يزد

Smart Board

2

سازمان كار و امور اجتماعي استان يزد

Video Projector mitsubishi

2

شركت كامپيوتر پارس كرمان

LED Board

1

شركت تعاوني مصرف كاركنان جهاد كشاورزي استان ايلام

Overhead Projector Liesegang

11

شركت تعاوني مصرف كاركنان جهاد كشاورزي استان ايلام

Video Projector Liesegang & Screen Display

1

شركت تعاوني مصرف كاركنان جهاد كشاورزي استان ايلام

Visualizer

1

صندوق بيمه سرمايهگذاري و  فعاليتهاي معدني ایران

Smart Board

1

صندوق تعاون كشور

Video Projector mitsubishi

1

صندوق تعاون كشور

Visualizer

1

دانشگاه فنی و حرفه ای بروجرد

Video Projector optoma

5

مركز آموزش فني و حرفه اي آبدانان

Video Projector mitsubishi

2

مركز آموزش فني و حرفه اي امام علي (ع) شماره 7 بافق

Video Projector mitsubishi

1

مركز آموزش فني و حرفه اي امام مهدي اراك

Smart Board

1

مركز آموزش فني و حرفه اي بيجار

Video Projector mitsubishi

1

مركز آموزش فني و حرفه اي جرقويه

Visualizer

2

مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 1 بيرجند

Smart Board

1

مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 1 ياسوج

Video Projector Liesegang

1

مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 4 دامغان

Smart Board

1

مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 4 دامغان

Video Projector mitsubishi

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان

Screen Display

4

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان

Video Projector Mitsubishi

2

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان

پایه نصب ویدئوپرژکتور

4

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان

Video Projector optoma

3

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان

کابل RGB

1

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بروجن

Video Projector Optoma

1

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان رزن

Screen Display

4

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان رزن

Smart Board

1

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان رزن

Video Projector mitsubishi

2

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان رزن

Visualizer

1

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان سرعين

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

مركز آموزش فني و حرفه اي فردوس

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

مركز آموزش فني و حرفه اي قائن

Video Projector mitsubishi

1

مركز آموزش فني و حرفه اي قائن

Visualizer

1

مركز آموزش فني و حرفه اي كازرون

Video Projector mitsubishi

3

مركز آموزش فني و حرفه اي كرج

Screen Display

8

مركز آموزش فني و حرفه اي كرج

Smart Board

1

مركز آموزش فني و حرفه اي كرج

Video Projector SONY

1

مركز آموزش فني و حرفه اي گرمسار

Smart Board

1

مركز آموزش فني و حرفه اي گرمسار

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

مركز آموزش فني و حرفه اي گرمسار

Visualizer

1

مركز آموزش فني و حرفه اي مشكينشهر

Video Projector mitsubishi

3

مركز آموزش فني و حرفه اي مشكينشهر

Visualizer Vega

2

مركز تخصصي طرح ايران و آلمان

Video Projector mitsubishi&Screen Display

5

مركز تربيت مربي كرج

Screen Display

2

مركز تربيت مربي كرج

Smart Board

16

مركز تربيت مربي كرج

Video Projector jam

6

مركز تربيت مربي كرج

Video Projector mitsubishi

26

مرکز شماره 4 فنی و حرفه ای امام علی (ع) بروجرد

Smart Board

1

مرکز شماره 4 فنی و حرفه ای امام علی (ع) بروجرد

Video Projector mitsubishi&Screen Display

1

مرکزآموزش فنی حرفه ای برادران دامغان

Video Projector mitsubishi

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 برادران ساوه

Video Projector mitsubishi

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 برادران ساوه

Screen Display

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 برادران ساوه

Video Projector optoma

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 برادران ساوه

پایه نصب ویدئوپرژکتور

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 برادران ساوه

کابل برق

1

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 برادران ساوه

کابل  RGB

1

مرکز آموزش فنی حرفه ای ساوه

Video Projector mitsubishi

1

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین

Video Projector mitsubishi

2

 

 

شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp