وزارت جهاد کشاورزی

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه  جهاد کشاورزی که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

 

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

آموزشكده كشاورزي پاكدشت

Video Projector Optoma

1

اداره كل امور عشاير استان اردبيل

Video Projector Optoma & Screen Display

1

اداره كل پشتيباني جهاد كشاورزي

Server HP Compaq

7

اداره كل پشتيباني جهاد كشاورزي

Video Projector mitsubishi&Screen Display

2

اداره كل دامپزشكي استان بوشهر

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل دامپزشكي استان كرمان

Video Projector Liesegang & screen display

1

اداره كل دامپزشكي استان كهگيلويه و بويراحمد

Screen Display

1

اداره كل دامپزشكي استان گلستان

Overhead Projector

1

اداره كل دامپزشكي استان گلستان

Screen Display

1

اداره كل دامپزشكي استان گلستان

Slide Projector

1

اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان

سیستم کنفرانس 16 نفره

1

اداره كل شيلات استان فارس

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل شيلات استان كهگيلويه و بويراحمد

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل شيلات استان كهگيلويه و بويراحمد

Visualizer

1

اداره كل شيلات استان مازندران

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل شيلات استان هرمزگان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

اداره كل شيلات استان هرمزگان

سیستم کنفرانس

1

اداره كل شيلات و آبزيان استان خوزستان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل شيلات و آبزيان استان خوزستان

Visualizer

1

اداره كل منابع طبيعي استان آذربايجان غربي

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل

Screen Display

1

اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل

Server HP Compaq

1

اداره كل منابع طبيعي استان اردبيل

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان

Video Projector mitsubishi

2

اداره كل منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل منابع طبيعي استان خراسان جنوبي

Plotter

1

اداره كل منابع طبيعي استان خراسان جنوبي

Scanner

1

اداره كل منابع طبيعي استان خراسان جنوبي

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل منابع طبيعي استان خوزستان

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

Notebook

1

اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

Server HP Compaq

2

اداره كل منابع طبيعي استان زنجان

Video Projector Mitsubishi

1

اداره كل منابع طبيعي استان سمنان

Laptop

1

اداره كل منابع طبيعي استان سمنان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل منابع طبيعي استان فارس

Screen Display

1

اداره كل منابع طبيعي استان كردستان

Screen Display

1

اداره كل منابع طبيعي استان كردستان

Video Projector Mitsubishi

2

اداره كل منابع طبيعي استان كرمان

Laptop

1

اداره كل منابع طبيعي استان گلستان

Laptop

1

اداره كل منابع طبيعي استان گلستان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل منابع طبيعي استان گيلان

Plotter

1

اداره كل منابع طبيعي استان گيلان

Scanner

1

اداره كل منابع طبيعي استان گيلان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل منابع طبيعي استان مركزي

Server HP Compaq

1

اداره كل منابع طبيعي استان يزد

Scanner Contex

1

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

جهاد دانشگاهي زنجان

Video Projector mitsubishi

1

جهاد دانشگاهي واحد خراسان جنوبي

Screen Display

2

اداره کل دامپزشكي استان كرمان

Laptop

1

دانشكده منابع طبيعي تهران

Video Projector Mitsubishi

1

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

Laptop

1

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

Server HP Compaq

1

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

Smart Board

1

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

Video Projector Mitsubishi

6

سازمان تعاون روستايي استان مركزي

Scanner

1

سازمان تعاون روستايي استان مركزي

Video Projector Mitsubishi

1

سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

Server HP Compaq

1

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام

Overhead Projector

1

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام – مركز آموزش

Laptop

2

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام – مركز آموزش

Printer

1

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام – مركز آموزش

Smart Board

1

سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام – مركز آموزش

Video Projector mitsubishi

2

سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري

Video Projector mitsubishi

2

سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي

Screen Display

14

سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي

Video Projector mitsubishi

21

سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي

Visualizer

5

سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي

Smart Board

1

سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي

Video Projector mitsubishi

19

سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي

Smart Board

1

سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان

Video Projector mitsubishi

86

سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان

Smart Board

4

سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان

Screen Display

1

سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان

Video Projector mitsubishi

1

سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان

Screen Display

1

سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان

Video Projector

1

سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه

Pro Speed

1

سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه

Video Projector mitsubishi

3

سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

Smart Board

2

سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

Video Projector mitsubishi

1

سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان

Screen Display

14

سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان

Smart Board

1

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

Video Projector eiki

1

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

Video Projector mitsubishi

1

سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

Screen Display

2

سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

Video Projector mitsubishi

1

سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي

Raid

1

سازمان جهاد كشاورزي استان همدان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

Video Projector mitsubishi & Screen Display

13

سازمان شيلات ايران

Screen Display

1

سازمان شيلات ايران

Video Projector mitsubishi

4

شركت بهرهبرداري از شبكههاي آبياري و زهكشي استان تهران

Video Projector mitsubishi

1

شركت خدمات پشتيباني جهاد

Smart Board

1

شركت سهامي شيلات ايران

Opaque Liesegang

1

شركت سهامي شيلات ايران

Smart Board

1

شركت سهامي شيلات ايران

Visualizer

1

گروه خاك شناسي

Screen Display

1

مؤسسه پژوهش ها و برنامه ريزي – اقتصاد كشاورزي

Video Projector mitsubishi

1

مؤسسه تحقيقات آب و خاك

Server HP Compaq

2

مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند كرج

Video Projector mitsubishi&Screen Display

1

مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

Note Pen

1

مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي كرج

Smart Board

1

مؤسسه تحقيقات پسته كشور – كرمان

HP COMPAQ SERVER

1

مؤسسه تحقيقات جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور

Video Projector mitsubishi

2

مؤسسه تحقيقات شيلات ايران

Video Projector mitsubishi

1

مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور

Laptop

1

مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم مراغه

Video Projector Liesegang

1

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان همدان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان سیستان و بلوچستان

Screen Display

1

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي شهيد خيابانيان زاهدان

Video Projector mitsubishi

2

مديريت امور عشاير اردبيل

Screen Display

1

مديريت جهاد كشاورزي پيرانشهر

Video Projector mitsubishi

3

مديريت جهاد كشاورزي تكاب

Screen Display

3

مديريت جهاد كشاورزي تكاب

Video Projector mitsubishi

2

مديريت جهاد كشاورزي شاهين دژ

Video Projector mitsubishi

3

مديريت جهاد كشاورزي خوي

Video Projector mitsubishi

5

مديريت جهاد كشاورزي سلماس

Video Projector mitsubishi

3

مديريت جهاد كشاورزي گيوي (كوثر)

Video Projector mitsubishi

2

مديريت جهاد كشاورزي لردگان

Video Projector mitsubishi

2

مديريت جهاد كشاورزي نقده

Video Projector mitsubishi

3

مديريت جهاد كشاورزي ماكو

Video Projector mitsubishi

5

مركز آموزش جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري

Video Projector mitsubishi

1

مركز تحقيقات جهاد كشاورزي

Video Projector

1

مركز تحقيقات خاك و آبخيزداري جهاد كشاورزي

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

3

مركز تحقيقات فراوري –  مواد معدني

Smart Board

1

مركز تحقيقات كرم ابريشم ايران

Visualizer

1

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مغان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان ايلام

Video Projector

2

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين

Screen Display

1

معاونت آب و خاك جهاد كشاورزي

Server HP Compaq

3

معاونت مجالس و بينالملل جهاد كشاورزي

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

2

وزارت جهاد كشاورزي

Pro Speed

1

وزارت جهاد كشاورزي

Smart Board

1

وزارت جهاد كشاورزي

Video Projector mitsubishi

4

مدیریت جهادکشاورزی مریوان

Screen Display

1

سازمان جهادکشاورزی استان کردستان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

2

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp