وزارت ورزش و جوانان

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه  وزارت ورزش و جوانان سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهیز شده اند:

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره تربيت بدني شهرستان ساوجبلاغ

Video Projector EIKI & Screen Display

1

اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

Smart Board

1

اداره كل تربيت بدني استان فارس

Anatomical Model

4

اداره كل تربيت بدني استان فارس

Smart Board

1

اداره كل تربيت بدني استان فارس

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل تربيت بدني استان فارس

Visualizer

1

اداره كل تربيت بدني استان مركزي

Manikin & Molage

1

اداره كل تربيت بدني استان مركزي

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل تربيت بدني استان يزد

Manikin & Molage

3

سازمان تربيت بدني

Smart Board

7

سازمان تربيت بدني

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

8

سازمان تربيت بدني

Visualizer

2

فدراسيون بولينگ و بيليارد

Smart Board

1

فدراسيون بولينگ و بيليارد

Video Projector mitsubishi

1

فدراسيون پزشكي ورزشي

Medical Model

2

فدراسيون شنا

Smart Board

1

فدراسيون واليبال

Video Projector mitsubishi & Screen Display

2

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp