دانشگاه جامع علمی و کاربردی

فهرست برخی از دانشگاههای جامع علمی کاربردی سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

دانشگاه جامع علمی کاربردی قزوین

Smart Board

1

دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی ارومیه

Video Projector mitsubishi

1

مرکز علمی کاربردی شهید خدایی

Video Projector mitsubishi

2

مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان گيلان

Overhead Projector

1

مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان گيلان

Slide Projector

1

مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي استان گيلان

Video Projector mitsubishi

1

مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق

Visualizer Vega

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي نهبندان

Video Projector Mitsubishi&  Screen Display

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي تعاوني توليد كنندگان بروجرد

Video Projector

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي تعاوني توليد كنندگان بروجرد

Visualizer

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي زرين شهر

Screen Display

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي علوم بهزیستی زاهدان

Video Projector mitsubishi

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي علوم و فنون قزوين

Video Projector mitsubishi

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي علوم و فنون قزوين

Visualizer

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي فرهنگ و هنر شماره 2 خراسان

Video Projector mitsubishi & Screen Display

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

Mimio

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 36 تهران

Screen Display

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 47 تهران

Slide Projector  & Screen Display

1

مركز آموزش جامع علمي كاربردي مديريت آموزش و پژوهش زاهدان

Screen Display

1

مركز آموزش جامع علمی كاربردي علوم بهزيستي زاهدان

Video Projector mitsubishi

1

مركز آموزش عالي علمي كاربردي آباده

Video Projector jam

1

مركز آموزش عالي علمي- كاربردي آباده

Video Projector Mitsubishi& Screen Display

1

مركز آموزش علمي كاربردي ابهر

Screen Display

1

مركز آموزش علمي كاربردي صنايع غذايي مراغه

Overhead Projector

1

مركز آموزش علمي كاربردي صنایع غلات

Video Projector jam

1

مركز آموزش علمي كاربردي فني و دنده

Video Projector mitsubishi  & Screen Display

3

مركز آموزش علمي كاربردي نهبندان

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

مركز آموزش علمی کاربردی علوم بهزیستی استان آذربایجان غربی

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

2

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp