دانشگاه های پیام نور

فهرست برخی از دانشگاههای پيام نور سراسرکشورکه توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

دانشگاه پیام نور – واحد ارومیه

Video Projector Mitsubishi

1

دانشگاه پيام نور-  استان همدان

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور – مركز اسدآباد

language lab

9

دانشگاه پيام نور – مركز اسدآباد

Screen Display

25

دانشگاه پيام نور – مركز تربت حيدريه

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور – مركز تربت حيدريه

Visualizer

1

دانشگاه پيام نور – مركز تهران

Simbolo NAS Series

1

دانشگاه پيام نور – مركز خوانسار

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور – مركز فريمان

Screen Display

1

دانشگاه پيام نور – مركز فيروزآباد

Screen Display

4

دانشگاه پيام نور – مركز كاشمر

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور – مركز كاشمر

Visualizer

1

دانشگاه پيام نور – واحد چالدران

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

دانشگاه پيام نور – واحد اشنویه

Video Projector Mitsubishi

3

دانشگاه پیام نور – واحد خوی

Video Projector Eiki

1

دانشگاه پیام نور – واحد خوی

پایه نصب ویدئو پرژکتور

7

دانشگاه پیام نور – واحد خوی

کابل RGB

5

دانشگاه پیام نور – واحد خوی

کابل برق

5

دانشگاه پیام نور – واحد خوی

ویدئوپرژکتور optoma

5

دانشگاه پیام نور – واحد خوی

Video Projector DLP optoma

3

دانشگاه پيام نور – واحد خوي

Screen Display

5

دانشگاه پيام نور – واحد مرند

Video Projector eiki

1

دانشگاه پيام نور- استان خراسان رضوي

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور- استان مازندران

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور- استان مازندران

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه پيام نور- استان مازندران

visualizer

1

دانشگاه پيام نور- استان يزد

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور- استان خراسان شمالي

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور- مركز جهرم

Screen Display

11

دانشگاه پيام نور- مركز خرمشهر

Smart Board

1

دانشگاه پيام نور- مركز دليجان

Screen Display

8

دانشگاه پيام نور- مركز شاهرود

Video Projector mitsubishi

2

سازمان مركزي دانشگاه پيام نور

Smart Board

18

سازمان مركزي دانشگاه پيام نور

Video Projector mitsubishi

18

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp