قوه قضاییه

فهرست برخی از سازمانهای زيرمجموعه  قوه قضائيه سراسرکشورکه توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره كل پزشكي قانوني استان خوزستان

visiualizer

1

اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان يزد

Video Projector Liesegang

1

اداره كل زندانهاي استان فارس

Smart Board

1

اداره كل زندانهاي استان فارس

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

اداره كل زندانهاي استان فارس

Visualizer Aver Media

1

اداره كل زندانهاي استان فارس

Visualizer Vega

1

اداره کل دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی

Screen Display

1

زندان رجائيشهر

Video Projector Mitsubishi & Screen Display

1

سازمان قوه قضائيه استان تهران

Laptop Sony

1

سازمان قوه قضائيه استان تهران

Smart Board

1

سازمان قوه قضائيه استان تهران

Video Projector mitsubishi

1

کانون اصلاح و تربیت زاهدان

Video Projector mitsubishi

1

سازمان بازرسی کل کشور

Video Projector optoma

5

سازمان بازرسی کل کشور

پایه  نصب ویدئو پروژکتور

5

سازمان بازرسی کل کشور

کابل POWER

5

سازمان بازرسی کل کشور

کابل RGB

5

سازمان بازرسی کل کشور

Smart Board

4

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp