وزارت فرهنگ و ارشاد

فهرست برخی از سازمانهای زير مجموعه  فرهنگ وارشاد اسلامی سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره كل تبليغات اسلامي استان سمنان

Screen Display

1

اداره كل تبليغات اسلامي استان سمنان

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي

Smart Board

1

دانشكده علوم قرآني تهران

Video Projector mitsubishi&Screen Display

1

دانشكده علوم قرآني زاهدان

Video Projector mitsubishi

1

دانشگاه علوم قراني شاهرود

Video Projector mitsubishi

1

دفتر تبليغات اسلامي استان اصفهان

Screen Display

2

دفتر تبليغات اسلامي استان اصفهان

Video Projector Optoma

1

سازمان تبليغات اسلامي – مركز آموزش و پژوهش

Mimio

1

سازمان تبليغات اسلامي – مركز آموزش و پژوهش

Video Projector mitsubishi&Screen Display

1

مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي

Video Projector Liesegang

1

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp