ارزشها و اهداف


صداقت و شفافیت

می توان گفت یکی از عناصر کلیدی برای هرکسب و کار در دراز مدت صداقت با مشتریان است که پس از 2 دهه فعالیت به گواه مشتریان ما توانسته ایم این اصل را رعایت کنیم . بعلاوه همواره این شرکت در کلیه مراحل تعامل با مشتریان خود با ارائه اطلاعات صحیح و مستندات درخواستی مشتریان شفافیت کار خود را منصه ظهور رسانده است


کار حرفه ای

سیاست شرکت مهندسی نقش آو ردنا همواره ارائه راهکارها و پیشنهادات بر مبنای تخصص بوده است و به همین علت تمامی ساز و کارهای یک مجموعه حرفه ای اعم از مدیران ، پرسنل ، کمپانی ها ، زیرساخت های لازمه و خدمات به مشتریان را در بر می گیرد

شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp