آی برد هوشمند

 

IE BOARD مشخصات

سایز برد هوشمند : "79 -

تکنولوژی الکترومگنتیک -

دارای نرم افزار فارسی -

USB: ورودی مصرف برق -

قدرت تفکیک: بسته به پرژکتور مورد استفاده -