وزارت دادگستری

فهرست برخی از سازمانهای زيرمجموعه  دادگستری سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

 

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

اداره كل پزشكي قانوني استان خوزستان

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل دادگستري استان اردبيل

Smart Board

1

اداره كل دادگستري استان تهران

Smart Board

1

اداره كل دادگستري استان خراسان رضوی

Video Projector mitsubishi

10

اداره كل دادگستري استان خراسان شمالي

Screen Display

2

اداره كل دادگستري استان خراسان شمالي

Video Projector mitsubishi

2

اداره كل دادگستري استان قزوين

Smart Board

1

اداره كل دادگستري استان كرمان

Smart Board

1

اداره كل دادگستري استان گيلان

Laptop

1

اداره كل دادگستري استان گيلان

Video Projector

1

اداره كل دادگستري استان لرستان

Video Projector mitsubishi

1

اداره كل دادگستري استان مازندران

Smart Board

1

اداره كل دادگستري استان همدان

Screen Display

1

مرکزآموزش و پژوهش سازمان زندانها

Video Projector mitsubishi

1

مرکزآموزش و پژوهش سازمان زندانها

Smart Board

1

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp