وزارت علوم و تحقیقات

فهرست برخی از سازمانهای زيرمجموعه  وزارت علوم ، تحقيقات وفناوری  سراسرکشور که توسط اين شرکت تجهيز شده اند :

سازمان

نوع دستگاه

تعداد

پارك علم و فناوري استان يزد

Smart Board

3

مؤسسه آموزش عالي آباده

Video Projector mitsubishi

1

مؤسسه آموزش عالي آ غيردولتي – غيرانتفاعي فرینش بروجرد

Video Projector Mitsubishi &  Screen Display

1

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي توحید

Video Projector mitsubishi

3

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي روزبه زنجان

Video Projector Mitsubishi

5

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي روزبه مهرآستان

Video Projector mitsubishi

1

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي طبری

Video Projector mitsubishi

4

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي عین القضات میانه

Video Projector mitsubishi

2

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي مولوی

Video Projector Mitsubishi &  Screen Display

1

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي کسری رامسر

Video Projector mitsubishi

1

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي یاسین بروجرد

Video Projector Mitsubishi &  Screen Display

2

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زاگرس

Video Projector Mitsubishi &  Screen Display

1

مؤسسه باستانشناسي استان تهران

Video Projector mitsubishi

1

مؤسسه زلزله شناسي و مهندسي زلزله

Smart Board

1

مرکز آموزش عالی فنی ومهندسی شهید باهنر

Smart Board

1

مرکز آموزش عالی فنی ومهندسی شهید باهنر

Video Projector mitsubishi

4

 
شرکت مهندسی نقش آور دنا
Send via WhatsApp